Native Ads

unerline-02

Bao gồm: - Tin tài trợ - Box tài trợ - Tài trợ chuyên mục - Banner trong ảnh

Tin tài trợ

Xem báo giá

Tin tài trợ là hình thức quảng cáo đường dẫn tin bài xuất hiện một cách tự nhiên dưới dạng tin bài liên quan hoặc chèn giữa nội dung bài viết.

Tài trợ chuyên mục

Xem báo giá

Tài trợ chuyên mục là hình thức đặt logo tài trợ tại 1 chuyên mục trên báo VietNamNet.

Box tài trợ

Xem báo giá

Box tài trợ là hình thức box tin kết hợp hình ảnh và tin bài, có thiết kế tự nhiên, đồng bộ với giao diện website.