Native Ads

unerline-02

Quảng cáo tự nhiên nằm xen kẽ trong dòng đọc tin bài của độc giả và có hình thức hiển thị đồng bộ với giao diện website.

Sponsored link

Xem báo giá

Sponsored link (Tin tài trợ) là hình thức quảng cáo đường dẫn tin bài xuất hiện một cách tự nhiên dưới dạng tin bài liên quan hoặc chèn giữa nội dung bài viết.

Sponsored cate

Xem báo giá

Sponsored cate (Tài trợ chuyên mục) là hình thức đặt logo tài trợ tại 1 chuyên mục trên báo VietNamNet.

Sponsored box

Xem báo giá

Sponsored box (Box tài trợ) là hình thức box tin kết hợp hình ảnh và tin bài, có thiết kế tự nhiên, đồng bộ với giao diện website.

In-Image Banner

Xem báo giá

In-Image banner là hình thức banner quảng cáo nằm bám chân ảnh đầu tiên của bài viết.