Báo giá đăng tin bài PR trên hệ thống website 2Sao.vn

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Vị trí Mô tả Giá Demo
I TIÊU ĐIỂM, MỚI NÓNG
1 Tiêu điểm Trang chủ 1 Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm trang chủ 1 với ảnh đại diện lớn nhất trong 2 giờ, sau đó lưu bài trong mục phù hợp 10.000.000

Demo

2

Tiêu điểm Trang chủ 2-3-4

Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm trang chủ 2, 3 trong 2 giờ; sau đó lưu bài trong mục phù hợp

7.000.000

3 Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm trang chủ 4-6 trong 2 giờ; sau đó lưu bài trong mục phù hợp
4 Mới nóng trang chủ 1-5 Xuất bản tại khu vực Mới nóng trang chủ (trừ vị trí mới nóng Video) trong 2 giờ, sau đó lưu bài trong mục phù hợp 6.000.000
5 Mới nóng trang chủ 6-15 Xuất bản tại khu vực Mới nóng trang chủ 6-15 trong 2 giờ, sau đó lưu bài trong mục phù hợp 5.000.000
6 Bài đặc biệt ảnh dọc Bài có ảnh thumb dọc (tỉ lệ 2:3) kích thước lớn gấp 2 ảnh bài thường
Khách hàng được hiển thị kèm 2 bài PR khác của mình (bài đã đăng trên 2sao)
Giá vị trí mới nóng + 2,000,000
II MỤC VIDEO
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí:
- Top 1 box mục Clip trên trang chủ trong 2 giờ
- Top 1 mục Clip trong 2 giờ
- Sau đó lưu bài trong mục Clip
5.000.000

Demo

2 Top 2-4 Xuất bản tại vị trí:
- Top 2-4 box mục Clip trên trang chủ trong 2 giờ
- Top 2-4 mục Clip trong 2 giờ
- Top 2-4 mục Clip trong 2 giờ
3.000.000
3 Top 5 trở xuống Xuất bản tại Top 5 trở xuống trong mục Clip, sau đó lưu bài trong mục Clip 2.000.000
III TRANG CHUYÊN MỤC
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí:
Top 1 box chuyên mục tại trang chủ trong 2 giờ

Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ

Sau đó lưu bài trong mục phù hợp
4.000.000

Demo

2 Top 2-5 Xuất bản tại vị trí:
Top 2 - 5 box chuyên mục tại trang chủ trong 2 giờ

Top 2 - 5 trang chuyên mục trong 2 giờ

Sau đó lưu bài trong mục phù hợp
3500000
3 Top 6-11 Xuất bản tại vị trí:
Top 6 - 11 trang chuyên mục trong 2 giờ

Sau đó lưu bài trong mục phù hợp
3000000
4 Top 12 trở xuống Xuất bản tại vị trí:
Top 12 trở xuống trong trang chuyên mục

Lưu bài trong mục phù hợp
2500000