Quảng cáo Native

unerline-02

Là loại hình quảng cáo cho phép lồng ghép nội dung quảng bá cùng với ngữ cảnh trải nghiệm của những người dùng một cách tự nhiên

Tin tài trợ

Xem báo giá

Hình thức quảng cáo tin tài trợ xuất hiện một cách tự nhiên tại vị trí giữa bài hoặc xen kẽ với các tin liên quan

Chuyên mục tài trợ

Xem báo giá

Bao gồm tài trợ Box Thời tiết - Giá vàng - Ngoại tệ hoặc tài trợ cho một chuyên mục trên báo VietNamNet

Box tài trợ

Xem báo giá

Box gồm tối đa 3 tin tài trợ có bố cục và thiết kế tự nhiên, đồng bộ với giao diện trang, được đặt xen kẽ với các box tin bài khác