Báo giá đăng tin bài PR trên hệ thống website Infonet

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Tên vị trí Mô tả Giá Demo
1
Tiêu điểm 1
Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm 1 trang chủ đồng thời xuất hiện tại Top 1-3 trang chuyên mục phù hợp trong thời gian 2 giờ. 20.000.000

Demo

2
Tiêu điểm 2-5
Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm 2-5 trang chủ đồng thời xuất hiện tại Top 1-3 chuyên mục phù hợp trong thời gian 2 giờ. 15.000.000
3 Tiêu điểm 6-12 Xuất bản tại vị trí Tiêu điểm 6-12 trang chủ đồng thời xuất hiện tại Top 1-3 trang chuyên mục phù hợp trong thời gian 2 giờ. 12.000.000
4
Mới nóng 1-15
Xuất bản tại vị trí Mới nóng 1-15 tại trang chủ đồng thời xuất hiện tại Top 1-3 trang chuyên mục phù hợp trong thời gian 2 giờ 10.000.000
5
Top 1-3 Chuyên mục
Xuất hiện tại vị trí Top 1-3 Chuyên mục trên Trang chủ, đồng xuất bản tại vị trí Top 1-3 trang chuyên mục
phù hợp trong thời gian 2 giờ
8.000.000
6 Tiểu mục Xuất bản trong Tiểu mục phù hợp, không hiển thị ngoài trang chủ. 4.000.000