Báo giá đăng tin bài PR trên hệ thống website Tintuconline.vn

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Vị trí Mô tả Giá Demo
I TOP TRANG CHỦ
1 Top trang chủ 1 Xuất bản tại vị trí Top trang chủ 1 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 10.000.000

Demo

2 Top trang chủ 2-7 Xuất bản tại vị trí Top trang chủ 2-7 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 7.000.000
II NÓNG TRANG CHỦ
1 Nóng trang chủ 1 Xuất bản tại vị trí Nóng trang chủ 1 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 7.000.000

Demo

2 Nóng trang chủ 2-4 Xuất bản tại vị trí Nóng trang chủ 2-4 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 6.000.000
III DÒNG TIN TRANG CHỦ
1 Tin 1-5 Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 1 đến 5 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 6.000.000

Demo

2 Tin 6-10 Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 6 đến 10 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 5.000.000
3 Tin 11-15 Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 11 đến 15 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 4.000.000
4 Tin 16-20 Xuất bản tại vị trí Dòng tin trang chủ vị trí 16 đến 20 trong 2 giờ, lưu vào tiểu mục phù hợp. 4.000.000
IV TOP CÁC MỤC: Giải trí, Đời sống, Xã hội, Thế giới, Đẹp
1 Top 1 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ
4.000.000

Demo

2 Top 2-5 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 2-5 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 2-5 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ
3.000.000
3 Top 6 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 6 trở xuống trong trang chuyên mục. 2.000.000
V TOP CÁC MỤC: Gia đình, Mua sắm, Video
1 Top 1 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ
4.000.000

Demo

2 Top 2-4 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 2-4 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 2-4 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ
3.000.000
3 Top 5 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 5 trở xuống trong trang chuyên mục. 2.000.000
VI TOP MỤC: Sức khỏe
1 Top 1 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ
4.000.000

Demo

2 Top 2-6 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 2-6 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 2-6 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ
3.000.000
3 Top 7 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 7 trở xuống trong trang chuyên mục. 2.000.000
VII TOP CÁC CHUYÊN MỤC: Mẹo vặt, Giáo dục, Quiz
1 Top 1 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 1 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ
-Top 1 chuyên mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ
3.000.000

Demo

2 Top 2-3 Xuất bản tại vị trí top 2-5 trang chuyên mục phù hợp 2 giờ 2.500.000
3 Top 4 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 4 trở xuống trong trang chuyên mục phù hợp 2.000.000
VIII TOP TIỂU MỤC XUẤT HIỆN TRÊN TRANG CHỦ: Tâm sự, Làm mẹ, Yêu, Nhà đẹp, Vào bếp
1 Top 1 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 1 trang tiểu mục phù hợp 2 giờ
-Top 1 box tiểu mục trên trang chủ Tintuconline 2 giờ
3.000.000

Demo

2 Top 2-4 Xuất bản đồng thời tại những vị trí:
-Top 2-4 trang tiểu mục phù hợp 2 giờ
-Top 2-4 box tiểu mục trên trang chủ Tintuconline trong 2 giờ
2.500.000
3 Top 5 trở xuống Xuất bản tại vị trí Top 5 trở xuống trong trang tiểu mục. 2.000.000