Báo giá đăng tin bài PR trên hệ thống website báo VietNamNet.vn

Vuốt trái/ phải để xem đầy đủ bảng
TT Tên vị trí Mô tả Giá Demo
I TIÊU ĐIỂM TRANG CHỦ
1

Tiêu điểm 1-2-3

Vị trí tiêu điểm 1-2-3 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 210.000.000

Demo

2 Vị trí tiêu điểm 1-2-3 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 200.000.000
3

Tiêu điểm 4-5

Vị trí tiêu điểm 4-5 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 85.000.000
4 Vị trí tiêu điểm 4-5 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 80.000.000
5

Tiêu điểm 6-9

Vị trí tiêu điểm 6-9 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 80.000.000
6 Vị trí tiêu điểm 6-9 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 75.000.000
7

Tiêu điểm 10-11

Vị trí tiêu điểm 10-11 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 75.000.000
8 Vị trí tiêu điểm 10-11 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 70.000.000
9

Tiêu điểm 12-13

Vị trí tiêu điểm 12-13 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 70.000.000
10 Vị trí tiêu điểm 12-13 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 65.000.000
II MỚI NÓNG TRANG CHỦ (tin theo dòng)
1

Mới nóng 1-6

Xuất bản vị trí mới nóng 1-6 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 58.000.000

Demo

2 Xuất bản vị trí mới nóng 1-6 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 55.000.000
3

Mới nóng 7-14

Xuất bản vị trí mới nóng 7-14 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 52.000.000
4 Xuất bản vị trí mới nóng 7-14 & đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 chuyên mục trong thời gian 2 giờ 50.000.000
III KINH DOANH
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 Chuyên mục Kinh doanh trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 trang chuyên mục Kinh doanh trong 2 giờ 35.000.000

Demo

2 Top 2-4 Xuất bản tại vị trí Top 2-4 Chuyên mục Kinh doanh trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-4 trang chuyên mục Kinh doanh trong 2 giờ 30.000.000
3 Top 5-8 Xuất bản tại vị trí Top 5-8 Chuyên mục Kinh doanh trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 5-8 trang chuyên mục Kinh doanh trong 2 giờ 20.000.000
4 Top 9 đổ xuống Xuất bản tại trang chuyên mục Kinh doanh từ Top 9 trở xuống trong 2 giờ 10.000.000
5 Top tiểu mục Xuất bản tại Top 1 trang tiểu mục của Kinh doanh trong 2 giờ 8.000.000
6 Bài trong tiểu mục Xuất bản tại trang tiểu mục của Kinh doanh từ top 2 trở xuống 7.000.000
IV THỜI SỰ - BẤT ĐỘNG SẢN
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ 30.000.000

Demo

2 Top 2-5 Xuất bản tại vị trí Top 2-5 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 trang chuyên mục trong 2 giờ 22.000.000
3 Top 6 đổ xuống Xuất bản tại trang chuyên mục từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ 10.000.000
4 Top tiểu mục Xuất bản tại Top 1 trang tiểu mục trong 2 giờ 7.000.000
5 Bài trong tiểu mục Xuất bản tại trang tiểu mục từ top 2 trở xuống 6.000.000
V THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ 30.000.000

Demo

2 Top 2 Xuất bản tại vị trí Top 2 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2 trang chuyên mục trong 2 giờ 22.000.000
3 Top 3-5 Xuất bản tại vị trí Top 3-5 trang chuyên mục trong 2 giờ 18.000.000
4 Top 6 đổ xuống Xuất bản tại trang chuyên mục từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ 10.000.000
5 Top tiểu mục Xuất bản tại Top 1 trang tiểu mục trong 2 giờ 7.000.000
6 Bài trong tiểu mục Xuất bản tại trang tiểu mục từ top 2 trở xuống 6.000.000
VI TUẦN VIỆT NAM
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ 30.000.000

Demo

2 Top 2-5 Xuất bản tại vị trí Top 2-5 trên trang chuyên mục trong 2 giờ 18.000.000
3 Bài xuất bản trong mục Xuất bản tại trang chuyên mục Tuần Việt Nam từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ 7.000.000
VII CÁC MỤC CÒN LẠI
1 Top 1 Xuất bản tại vị trí Top 1 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 1 trang chuyên mục trong 2 giờ 28.000.000

Demo

2 Top 2-5 Xuất bản tại vị trí Top 2-5 Chuyên mục trên trang chủ, đồng thời xuất bản tại vị trí Top 2-5 trang chuyên mục trong 2 giờ 20.000.000
3 Top 6 đổ xuống Xuất bản tại trang chuyên mục từ Top 6 trở xuống trong 2 giờ 9.000.000
4 Top tiểu mục Xuất bản tại Top 1 trang tiểu mục trong 2 giờ 6.000.000
5 Bài trong tiểu mục Xuất bản tại trang tiểu mục từ top 2 trở xuống 5.000.000
VIII THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG
1 Top 1-5 Xuất bản tại Box Thị trường tiêu dùng trên trang chủ VietNamNet trong thời gian 2 giờ, đồng xuất bản tại vị trí Top 1-5 trang Thị trường tiêu dùng trong thời gian 2 giờ 20.000.000

Demo

2 Top 6 đổ xuống Xuất bản tại vị trí Top 6 trang Thị trường tiêu dùng trong thời gian 2 giờ 6.000.000
IX BOX VIDEO
1 Top 1 Box Vietnamnet Video trên trang chủ Vietnamnet Clip xuất bản tại vị trí Top 1 box Vietnamnet Video trên trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ rồi lưu vào chuyên mục phù hợp trên Vietnamnet Video 28.000.000

Demo

2 Top 2-5 Box Vietnamnet Video trên trang chủ Vietnamnet Clip xuất bản tại vị trí Top 2-5 box Vietnamnet Video trên trang chủ Vietnamnet trong 2 giờ rồi lưu vào chuyên mục phù hợp trên Vietnamnet Video 20.000.000
X BOX VIETNAMNET GLOBAL
1 Top 1 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet Xuất bản tại vị trí Top 1 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet và Top 1 trang chủ Vietnamnet Global trong 2 giờ. 19.000.000

Demo

2 Top 2-3 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet Xuất bản tại vị trí Top 2-3 Box Vietnamnet Global trên trang chủ Vietnamnet và Top 2-3 trang chủ Vietnamnet Global và trong 2 giờ. 11.000.000
XI BOX RAO VẶT
1 Tin rao vặt Xuất bản trên Box Rao vặt trên trang chủ Vietnamnet, vị trí tin thường trong ~2 giờ 500.000 Demo